Strona główna|Oferta|Katalogi|Nowe produkty|Aktualności|Kontakt
 
Homewarunki dostaw
Ogólne warunki sprzedaży realizowanej przez Rectus Polska Sp. z o.o.


I. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy firmą Rectus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnach, ul.Firmowa 14, 43-426 Dębowiec (zwaną dalej Rectus Polska) a Kupującym.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poniższe OWS stanowią integralną część umowy kupna- sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia, o ile indywidualnie ustalone warunki nie stanowią inaczej.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do oferty handlowej lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej "www.rectus.pl". Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Rectus Polska, przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

4. Jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy stronami odbiegające od zasad przedstawionych w OWS wymagają pisemnego potwierdzenia przez Rectus Polska.


II. Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

1. Pisemna oferta Rectus Polska, z zastrzeżeniem pkt. II.7 OWS, stanowi podstawę dla Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie jest przekazywane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej. Potwierdzenie zamówienia przez Rectus Polska, oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia oraz wynikających z postanowień OWS.

2. Zamówienie powinno zawierać indeks, nazwę produktu, ilość zamawianego towaru i dane indentyfikacyjne firmy. Zamówienie powinno być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego uprawnionych.

3. W przypadku składania zamówień telefonicznie, wystawiane będą dokumenty zamówień z systemu firmy Rectus Polska, które należy potwierdzić, co jest warunkiem realizacji zamówienia.

4. Przed pierwszą transakcją z odroczonym terminem płatności, należy przesłać dokumenty rejestrowe firmy : wpis do ewidencji lub wypis z rejestru sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON, decyzję nadania NIP wraz z wypełnionym oświadczeniem przesłanym przez firmę Rectus Polska.

5. Schematy, rysunki i wszelka dokumentacja dołączona do oferty jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyrażonej zgody Rectus Polska, nie może być powielana ani udostępniona osobom trzecim.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakimkolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia.

7. W przypadku sprzedaży elektronicznej (RQS Online Shop), oferta Rectus Polska przedstawiana jest Kupującemu, na podstawie udostępnionego przez Rectus Polska loginu i hasła. Login oraz hasło przekazywane są Kupującemu, po jego zarejestrowaniu oraz zweryfikowaniu podanych informacji w trakcie rejestracji.

7.1. Do składania zamówień za pośrednictwem RQS Online Shop, uprawnione są jedynie osoby zarejestrowane i posiadające
swój indywidualny login i hasło.

7.2. Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła. 7.3. Rectus Polska, bez udzielania
wyjaśnień, może nie udostępnić Kupującemu loginu oraz hasła lub pozbawić Klienta loginu i hasła.


III. Ceny i warunki płatności

1. Należność za zakupiony towar może być uregulowana :

1.1. gotówką / za pobraniem
1.2. przelewem, według warunków ustalonych z Rectus Polska.

2. Płatność za zakupione przez Kupującego Produkty, nastąpi według warunków handlowych, obowiązujących Strony w dniu wystawienia faktury lub obowiązującej oferty.

3. Ceny podane w cennikach handlowych lub ofertach są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.

4. Ceny w PLN ustalane będą na podstawie kursu sprzedaży walut (EUR, USD, CHF lub innych) w mBanku, w dniu fakturowania.

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Rectus Polska.

6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, firma Rectus Polska ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez podmiot zalegający z płatnościami.

7. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności.


IV. Warunki dostawy, transport

1. Jeśli Kupujący nie postanowi inaczej, transport przesyłek wysyłanych przez firmę Rectus Polska, realizowany będzie za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL.

2. Adresem dostawy przesyłki jest siedziba Kupującego, chyba że na zamówieniu zostanie określony inny adres dostawy.

3. Koszty transportu w przypadku zamówień na kwotę równą lub wyższą niż 1000 zł netto, pokrywane będą przez firmę Rectus Polska. W przypadku zamówień na kwotę niższą niż 1000 zł netto, koszty transportu pokrywa Kupujący.


V. Zwroty towaru

1. Zwrot towaru możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Rectus Polska. W przeciwnym wypadku przesyłki nie będą przyjmowane.

2. Zwrotowi podlega towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu.

3. W przypadku dokonania zwrotu towarów handlowych, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości :

3.1. 20 % ceny towaru dla elementów standardowych (stale utrzymywanych na magazynie Rectus Polska)

3.2 50 % ceny towaru dla elementów niestandardowych

4. Produkty niestandardowe, wykonane na specjalne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotowi.

5. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.

6. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.


VI. Gwarancja

1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych przez Rectus Polska produktów w ciągu 7 dni od daty ich odbioru. Pod pojęciem w/w kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, a także ocenę stanu technicznego produktów w zakresie wad technicznych, możliwych do wykrycia "gołym" okiem bez prób rozruchowych. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w Rozdziale VII, w zakresie dotyczącym w/w kontroli ilościowo-jakościowej.

2. Rectus Polska gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

3. Odpowiedzialność Rectus Polska z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Rectus Polska. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

4. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje Rectus Polska.

5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania.

6. Odpowiedzialność Rectus Polska z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.

7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek :

7.1. niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania.

7.2. nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

7.3. działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które Rectus Polska nie posiada wpływu.

8. Odpowiedzialność firmy Rectus Polska nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.


VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające indeks produktu, opis wady oraz podanie numery faktury. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o charakterze pracy reklamowanego produktu.

2. Zareklamowany produkt należy przesłać do Rectus Polska w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.

3. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone produkty. Rectus Polska ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

4. Rectus Polska, pod warunkiem, że uzna reklamację, ponosi koszty przesyłki produktów podlegających naprawieniu lub wymianie.

5. Firma Rectus Polska zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy firma Rectus Polska zastrzega sobie prawo wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

6. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest poprzez Protokół Reklamacyjny drogą elektroniczną lub listownie.

7. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Rectus Polska we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.

8. W zakresie nieuregulowanym w powyższych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez Rectus Polska, za dwutygodniowym uprzedzeniem.

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.

3. Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody firmy Rectus Polska.

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania bądź interpretacji OWS, strony będą się starały rozwiązać na drodze przyjaznych negocjacji. Spory, których stronom nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom dla siedziby Rectus Polska.Rectus Polska Sp. z o.o.
Gumna, 01.01.2011


pobierz pdf


RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy
43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14tel. +48 33 / 85-79-800, +48 33 / 472-49-00fax +48 33 / 85-79-808
KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLN
DO GÓRY