Strona główna|Oferta|Katalogi|Nowe produkty|Aktualności|Kontakt
 
HomeCertyfikaty i regulaminyKlauzule informacyjne dot. ochrony danych osobowych
Klauzule informacyjne dot. ochrony danych osobowych

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej "RODO").


KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie przetwarzania danych osobowych dot. kontrahenta


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rectus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnach, ul. Firmowa 14, 43-426 Dębowiec.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie, w celu i przez okres :

1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO za oddzielnie wyrażoną zgodą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy handlowej oraz jej realizacji. Dotyczy to w szczególności danych potrzebnych do wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji, miejscu dostawy towaru, danych adresowych nadawcy.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.

3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w ww. przepisach

4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, do momentu wywiązania się przez kontrahenta z jego zobowiązań

5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Kodeks cywilny)

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych :

ubezpieczycielom, bankom, wywiadowniom gospodarczym, podmiotom świadczącym nam usługi np. doradcze, audytowe, szkoleniowe, pomoc prawną, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i transportowe, organom finansowym lub sądowym, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach :

- marketingowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie informacji handlowych,

- zawarcia umowy handlowej jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając maila na adres : iodo@rectus.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.


KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie przetwarzania danych osobowych dot. monitoringu wizyjnego


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rectus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnach, ul. Firmowa 14, 43-426 Dębowiec.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: "RODO") w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy RODO.


KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie przetwarzania danych dot. nagrywania rozmów telefonicznych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rectus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnach, ul. Firmowa 14, 43-426 Dębowiec.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w celu podniesienia bezpieczeństwa osób i w trosce o najwyższą jakość obsługi klienta oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Kodeks cywilny).

Zgoda na nagrywanie rozmów jest dobrowolna, ale konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego.

Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy
43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14tel. +48 33 / 85-79-800, +48 33 / 472-49-00fax +48 33 / 85-79-808
KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLN
DO GÓRY